banner

AKČNÍ NABÍDKA

arr3Pivní setyZvýhodněná cena 180,- Kč na den, platí pro objednávky uskutečněné od 1.10.2022. Jeden pivní set...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 200 Kč

KONTAKTY

Milan Řežábek
tel: +420 602 224 375
napište nám

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Výpůjční podmínky.
K uzavření nájemní smlouvy musí zákazník předložit dva platné doklady (OP, ŘP, pas, rodný list) a být starší 18 let.Při převzetí předmětu nájmu zaplatí vratnou zálohu + nájemné na sjednanou dobu podle aktuálního ceníku.
1. Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
2. Nájemce za věc osobně odpovídá po dobu od jejího převzetí od pronajímatele do jejího vrácení. Nájemce neodpovídá za běžné opotřebení způsobené užíváním. Zjistí-li pronajímatel při vracení předmětu nájmu závady způsobené nájemcovou nedbalostí nebo jeho neodborným zacházením, je nájemce povinen uhradit pronajímateli způsobenou škodu.
3. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu. Tento bod se nevstuhuje na pořadatele akcí, kteří si předmět nájmu pronajímají za účelem dalšího podnájmu, nejsou tím však zbaveni odpovědnosti za předmět nájmu.
4. Nájemce se zavazuje:
a) neprovádět na předmětu nájmu jakékoliv změny a úpravy,dodržovat bezpečnostní a jiné obecně závazné předpisy,
b) uhradit celou vzniklou škodu v případě poškození, zničení nebo odcizení předmětu nájmu,
c) oznámit okamžitě pronajímateli jakékoliv poškození, zničení nebo odcizení předmětu nájmu,
5) Smluvní strany se dohodli, že případná škoda na předmětu nájmu bude uhrazena z poskytnuté zálohy. V případě, že škoda bude vyšší, rozdíl bude doplacen při ukončení této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Nájemce vrací předmět nájmu zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečistěného předmětu nájmu je zákazník povinen uhradit poplatek ve výši 300,- na náklady vzniklé čištěním.
7. Při pozdním vrácení půjčené věci bude z vratné zálohy odečteno půjčovné za nesmluvenou dobu ve výši 150% běžného půjčovného.
8. V případe že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení předmětu, nebo vrátí předmět před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu.
9. Nájemce potvrzuje svým podpisem, že pronajatou věc převzal čistou, funkční, bez závad,byl seznámen s její obsluhou a údržbou. Zavazuje se, že věc bude užívat na svou zodpovědnost v souladu s pokyny, přiměřeně povaze a určení věci.

Objednávky považujeme za závazné až po připsání rezervačního poplatku ve výši 100,- Kč. za kus na náš bankovní účet.Rezervační poplatek je odpočitatelný od ceny půjčovného. Doplatek půjčovného a zálohu za předmět nájmu uhradí nájemce při převzetí předmětu nájmu.

ZTNjZGI5